Návštěva Prahy ze zámoří

 

Praha láká turisty nejen pro svoji rozmanitost historických staveb, pro svůj společenský význam, kde se konají různé akce, ale také i proto, že je křižovatkou, kde se setkávají různí lidé a lidé různých národností. Proto nás ani nepřekvapilo, že naši 124. územní skupinu INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce České republiky dne 9. 7.2007 kontaktoval Michael S. Deem z města Lauderdale, které je na  Floridě. Jeho pobyt zde trval 14 dní a tak mohl alespoň trochu poznat nejen architekturu Prahy, ale i politické dění České republiky. Jeho úhel pohledu na Českou republiku byl velice zajímavý, protože pracoval na ministerstvu finanční správy pro oblast mezinárodních státních služeb v otázkách kriminality investic. Setkání s Michaelem bylo oboustranně velice přátelské. Poznali jsme skutečně slunný vztah, který je mezi přáteli z jiných národních sekcí IPA a v jeho modrých očích nebyl ani jeden mráček. Ze svých širokých zkušeností musel Michael konstatovat, že peníze jsou kořenem zla, ale přinášejí i výhody. Proto určité skupiny lidí musejí skládat účty. Někteří lidé se totiž povyšují nad zákony. Dalším faktorem tohoto úhlu pohledu na peníze je časové hledisko, které je ohraničující. Čím kratší je čas skládání účtů, tím je větší možnost postihnout kriminalitu lidí v účinnosti zákona.

 

Když jsme se s ním loučili a on odjížděl domů, byli jsme všichni plni pozitivních dojmů. Byli jsme rádi, že IPA má ideály, které mají mezinárodní rozměry a jejím prostřednictvím můžeme zhodnocovat a upevňovat vztahy v naší profesní rodině.

 

11.07.07 KEŠ

 

A message to our PRAGUE area officers

 

To my fellow professional public servants, my brothers in the field of Law Enforcement in Prague, GREETINGS from a retired Officer visiting from the USA!  I am MICHAEL DEEM, Special Agent-Retired after 33 years, in Federal Law Enforcement with the Criminal Investigation Division, U.S. Treasury.  I have been responsible for conducting complex financial criminal investigations involving Public corruption, Labor racketeering, organized crime, international money laundering, Federal fraud and tax investigations involving Banks, insurance companies, frauds in large government programs, and crimes involving major international US corporations.

I know, we are often not appreciated by the public nor by policy makers in our agencies or within higher levels of government. Society needs correction at times BUT more they need the TRUTH, the corroborated facts, and true accountability by ALL public servants and Government leaders. More serious wrongdoing occurs from those that control large financial matters. Money corrupts. You serve a critical function in society as fact finders, so be honest, correct, and complete in all that you do, for our Profession, for our State society and our small communities. I have personally seen individuals "advertised" as great leaders, good men for the people, regularly fall in disgrace to even jail terms for NOT being fully accountable, transparent (or open), and free from all conflicts of interests.

In closing, understand WE are what We do, not what we say. Do every official act as if it were done in bright lights for all to see now and into the future! Have truthful witnesses, do not act alone, and avoid even the appearance of impropriety or wrongdoing. Build a name that is without question, a name of integrity, honesty, fairness to all, and write thorough accurate reports as a good example for your co-workers. Be careful with the use of your badge, be safe, and above all be the best public servant during these changing times and difficult times of reforms. You have many thousands of "Brothers" also serving in our Profession with the highest standards of conduct. I stand with you and I salute your patriotic "public" service.

Sincerely yours, Michael Deem, Retired Special Agent, US TREASURY DEPT.

 

 

Poselství kolegům z Prahy

 

Mým kolegům, profesionálům sloužícím veřejnosti – mým bratrům v oblasti orgánů činných v trestním řízení v Praze. POZDRAVY od důstojníka ve výslužbě, který  navštívil Prahu z USA. Moje jméno je MICHAEL DEEM, zvláštní agent na penzi po 33 letech služby ve Federálních orgánech činných v trestním řízení, u divize kriminálního vyšetřování – US Treasury (Ministerstva financí USA). Byl jsem zodpovědný za vedení složitých případů kriminálního vyšetřování, jenž zahrnovalo korupce ve veřejných úřadech, vydírání a podvody odborových činitelů, potírání organizovaného zločinu, praní špinavých peněz v mezinárodním měřítku, federální podvody a vyšetřování kolem daňových podvodů. Toto se týkalo bank, pojišťoven, podvodů ve velkých vládních programech a zločinů týkajících se hlavních mezinárodních US společností.

 

Já vím, že často si nás neváží jak veřejnost, tak i politici, kteří vytvářejí politické tlaky v našich agenturách, nebo u vyšších vládních úřadů. Společnost potřebuje někdy poopravit, ALE je třeba PRAVDY, prokázaná, dosvědčená fakta, a opravdové povinné skládání účtů od všech veřejných činitelů a vedoucích osob vlády. Daleko vážnější je chybná činnost, která se děje u těch, kteří dohlížejí a kontrolují rozsáhlé finanční záležitosti. Peníze korumpují. Vy sloužíte v kritickém postavení ve společnosti jako ti, kteří vyhledávají a sledují fakta; takže být čestný, správný, spravedlivý a s uceleným přístupem ve všem, co činíte, pro naši profesi, pro naše státní společenství a naše malé komunity. I já jsem  se už osobně setkal s jednotlivci, kteří byli „propagováni“ jako velcí vůdci, dobří lidé, kteří tu jsou pro lidi, kteří však upadli v nelibost nebo dokonce šli do vězení za to, že neskládali účty, nebyli dostatečně průhlední (nebo otevření), nebo že nebyli bez konfliktu zájmů.

 

Na závěr chci říci, že jsme to, co děláme, nikoli to, co říkáme. Provádějte každé oficiální jednání jako by to bylo děláno za plného světla, aby to všichni viděli a to jak nyní, tak i v budoucnosti! Mějme důvěryhodné svědky, nejednejte sami o sobě a vyhněte se projevům nečestných praktik nebo chybného jednání. Vybudujte si pověst (jméno), jenž je nesporná, pověst bezúhonnosti, čestnosti, rovného jednání se všemi a pište důkladné, přesné záznamy (reporty) jakožto dobrý příklad pro vaše spolupracovníky. Buďte pečliví, opatrní při používání vašeho služebního průkazu (odznaku), dbejte na svoji bezpečnost a především buďte nejlepšími služebníky veřejnosti v těchto měnících se časech a obtížných dobách reforem. Vy máte mnoho tisíc „Bratrů“ rovněž sloužících ve vaší profesi za vysokých standardů chování. Já stojím při Vás a salutuji, zdravím vaší vlasteneckou službu veřejnosti.

 

S úctou Váš Michael Deem, Speciální Agent ve výslužbě, US Treasury Department ( Ministerstvo financí USA).