Policie České republiky

správa Středočeského kraje

a Sportovní klub SKPV o.s.

ul. Na Baních  č. 1304

Praha 5, Zbraslav

 

                                               

Praha 9. června  2008

 

 

Vyhodnocení mezinárodního setkání Policistů z Evropy

                                 uskutečněné

                               v Praze  2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní setkání policistů z Evropy  k problematice

k  zvlášť  závažné  trestné  činnosti  v Evropě a spolupráce sborů

 

a  XIII. ročník  Memoriálu poručíka Miroslava Hasíka

zaměřené na změření fyzické zdatnosti policistů a vzájemné porovnání sil v kopané, ve střelbě z pistole, ve stolním tenise, v hodu šipkami a v kuželkách

 

a oslava   Dne  POLICIE  ČR,

které proběhla  na Vš SPŠ v Hrdlořezích na Praze 9 dne31. května 2008

 

Tato  policejní akce  proběhla v termínu od

od 27. května do 1. června 2008 v Praze

 

        13. ročník Mezinárodní setkání Policistů z Evropy 2008  proběhl  v Praze, pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. BENDLA  a ředitele správy P ČR Středočeského kraje plk. JUDr. Václava KUČERY.  Cíl setkání  byl zaměřen k objasňování zvlášť závažné násilné trestné činnosti v rámci Evropské spolupráce policejních sborů.

      Jako příklad uvádíme objasnění přepadení občana Slovenska, kterému byl odcizen kamión s technikou na území ČR a nahlášeno, jako loupežné přepadení. Setřením pracovníků s Stčk SKPV OOK, bylo v rámci spolupráce s Maďarskem a Slovenskem  zjištěno,  že řidič převážel elektroniku z Maďarska, kdy bylo zadokumentováno, že elektronika byla již během cesty přes Slovensko prodána řidičem na Ukrajinu.

   

       Mezinárodní setkání proběhlo po 4 letech v Praze v nových podmínkách oproti předešlým ročníkům, která byla uskutečněna v Nových Hradech  v zařízení s Stčk. Organizační výbor měl proto v rámci programu mnoho práce. Přesto v termínu  od  27. května  do 1. června 2008  s podporou  124.  skupiny IPA, UNITOPu ČR a  Všech partnerů  -  sponzorů se dá hodnotit toto setkání jako velmi úspěšné. Bylo náročné po finanční stránce, již z důvodu konání v Praze.

 

 XIII. ročník  mezinárodního setkání policistů z Evropy se zúčastnily delegace z  Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska  a ze sStčk - ČR. / omluvena delegace z Anglie, Rakouska a Španělska / a to bylo opět dáno kapacitní možností ubytování zahraničních delegací.. I přes zájem Italských policistů jsme letos nemohli vzhledem k podmínkám delegaci pozvat

 

     Setkání probíhalo v Praze  od 27. 5. do 1. 6. 2008  z  přednáškami na Vš SPŠ v Hrdlořezích na Praze 9, na Spiritce na Praze 6 a dále jsme využili střelnice v Klenčí u Kladna. Setkání a přednášky byly zaměřené k problematice zvlášť závažné násilné trestné činnosti s cílem její objasňování na základě spolupráce sborů v Evropě. Prezentaci provedla fy. SEZAM z technikou na zajišťování vyhledávání  stop., dále fy.  Euro Security Product, kde byl zájem o pomůcky k vybavení policie do výkonu.

   

        Organizaci a program řídil realizační tým a výbor SK SKPV o.s., a členové ze 124. skupiny IPA.  Za podpory klubu IPA, UNITOPu ČR a partnerů, kteří pomohli k uskutečnění tohoto setkání a zajistit vše potřebné ke společenskému večeru v rámci oslav  DNE  POLICIE  ČR  správy P ČR Středočeského kraje. Tento večer se konal 31. 5. 2008 v sále Vš SPŠ v Hrdlořezích za pomoci a podpory ředitele školy. Účastníky nebyli jen delegace ze zahraničí, ale i pracovníci s Stčk, partneři - sponzoři a pozvaní další hosté. Na společenském večeru vystoupil folklorní sdružení HUBERTUS - kroužek lidových tanců, který měl velký úspěch s Českou besedou.

 

     K programu delegací můžeme ještě uvést, že všichni společně v době osobního volna navštívili  letecké muzeum na Praze 9 , Hornické muzeum  Mayrovka, dále byla uskutečněna noční plavba po Vltavě, návštěva ZOO a prohlídka pamětihodností Prahy.

 

     Semináře se zaměřili na problematiku násilí, kde byla vyzdvižena mezinárodní spolupráce, která má již 13 let trvání  u s Stčk se sbory v Evropě, což se odráží i v úspěchu při objasňování násilné trestné činnosti. Podařilo se navázán kontakt do 13 zemí, kde bylo řešeno několik případů. I policisté s Stčk již vycestovali na obdobné akce do zahraničí jako např. do Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Španělska, Maďarska, Ukrajinu a na Slovensko.

 

      Mezi účastníky setkání se rozvinula bohatá diskuse na téma násilí a o nutnosti zvyšování spolupráce a kontaktů v rámci policejních sborů nejen na poli násilné trestné činnosti. Našim cílem při setkání je prohloubení spolupráce, jak mezi nově přijatými členským zeměmi do EU, ale i zeměmi, jenž na vstup teprve čekají.

 

   Z organizovali jsme i  Dětský den během turnaje v kopané memoriál por.  Hasíka na stadionu UNIONu na Praze 10 ve Strašnicích, kde nám vyšla vstříc správa hl. m. Prahy a umožnila nám využití jejich zařízení v Praze. Zde přispěli manželky policistů a pro děti byl zorganizován hezký program. Náš Sportovní klub SKPV se v letošním roce rozrostl o 20 dětí, kteří  jsou vedeni policisty v kroužku sebeobrany a tak se mohli nepřímo zapojit i do setkání policistů v roce 2008.

 

       Zahraniční delegace ocenili, že setkání se uskutečnilo v Praze, kde si delegace mohli prohlédnout pamětihodnosti města Prahy. Slavnostního zahájení  osobně provedl ředitel správy Stčk plk. JUDr. Václav KUČERA, který zahájil mezinárodní setkání na Spiritce na Praze 6. Přítomni dále velitel SKPV plk. JUDr. Milan KAPEK, vedoucí odboru SKPV mjr. Stanislav  PLOCEK a vedoucí oddělení násilí mjr. JUDr. MAZÁNEK

                       

     Ředitel poukázal  na důležitost  přátelských vztahů  pro další spolupráci v oblasti boje proti násilné trestné činnosti v Evropě a podotkl, že osobní kontakty mohou přispět k rychlejšímu řešení bezpečnostní problematiky. Vyzdvihl především dlouhodobou spolupráci s Maďarskem a Slovenskem.

     

     Ubytování delegací bylo zajištěno v Praze na Spiritce a v Radlicích., po dohodě se zařízením služeb MV ČR.

 

    Během setkání delegace změřily své síly v  turnaji ve střelbě ze služební zbraně policistů

ČR a v  družstvech zvítězila  MORAVA před MAĎARSKEM a ČR.

 

Letošní 13. ročník provázelo pěkné počasí, po celou dobu a přispělo ke krásným prožitým zážitkům delegací v ČR.

 

   Ve čtvrtek dne 28. 5. 2008 proběhl memoriál por. Hasíka v kopané, které vyhrálo družstvo ČR a obhájilo prvenství z roku 2007 před družstvem ze Slovinska a  družstvem Německa. V kuželkách zvítězilo družstvo Německa, před Slovenskem a Maďarskem.

 

Celkové umístění jednotlivých družstev v kopané bylo následující :

 

              1. Česká republika výběr s Stčk

              2. Slovinsko

              3. Německo

              4. Morava

              5. Maďarsko                      

              6. Slovensko

             

           

      O občerstvení, odměny pro účastníky a pro děti se postarali členové SK SKPV o.s. společně ve spolupráci s hejtmanem a partnery - sponzory, kteří nám pomohli na zorganizování akcí pro delegace a děti.

 Program byl bohatý a akce byla velice pozitivně hodnocena ze všech strany, jak od dětí, rodičů a všech zúčastněných hostů a zahraničních delegací.

 

        Na závěr 13. ročníku mezinárodního setkání proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v  turnajích v kopané, v šipkách, kuželkách, které bylo spojené s oslavou DNE POLICIE ČR. Zde byla zajištěna i živá hudba a diskotéka, během celého programu. Přítomno bylo celkem 182 účastníků a hostů pro které bylo připraveno pohoštění.

 

     Během setkání došlo k navázání mnoha přátelských kontaktů a k výměně suvenýrů a drobných dárků, které byly získány cestou  124. skupiny IPA a správy PČR Středočeského kraje a sponzorů. Jako negativní se jevil postoj regionálního vedení IPA, které odmítlo přispět a zúčastnit se setkání.

  

      Setkání proběhlo za pomoci zejména vedení správy, hejtmana Středočeského kraje, 124. skupiny IPA, UNITOP ČR,  ZP MV ČR,  fy. SOS,  fy. PALIČKA,  fy ZEPPELIN – CAT, BESIPU, fy. FUJI atd.

 

        Během akce  bylo přítomno 75 delegátů z 5 zemí  Evropy, dále 72 policistů ze správy s Stčk a Severomoravského kraje  a 35  hostů a sponzorů.

 

     Nelze ve vyhodnocení vyjmenovat všechny, jenž pomohli s organizací mezinárodní setkání policistů v ČR v roce 2008. Ale i přesto jim Všem patří naše velké poděkování a uznání za to, že můžeme v rámci těchto možností rozvíjet spolupráci s ostatními složkami policie v Evropě při odhalování zvlášť závažné násilné trestné činnosti. Díky této akci se nám daří efektivněji a rychle řešit některé  případy  při vzájemné součinnosti.

                                                                      

           Rozpočet mezinárodního setkání se nám podařilo naplnit  právě za  pomoci partnerů sponzorů a za podpory vedení správy Středočeského kraje a hejtmana. Během akce byla hrazena vydání na zaplacení  nákupu cen pro vítěze turnajů, jídla, občerstvení, cukrovinky, pronájem, rozhodčích, hudby nákup cen na Dětský den, nákup nealkoholického pití, PHM a další výdaje s tím spojené.

      Vyúčtování je řádně zaevidováno a  je k dispozici u výkonného výboru SK SKPV o.s.. které bylo předloženo a z kontrolováno kontrolní a  revizní komisi SK SKPV o.s.

.

      Již během setkání začal organizační výbor SK SKPVo.s. zabývat s přípravou 14. ročníku Mezinárodní setkání Policistů z Evropy. Opětovně budou pozváni  delegace ze všech zemí Evropy, a to z Anglie, Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a Ukrajiny, s nimiž správa PČR Středočeského kraje v rámci pracovních úkolů a spolupráce SK SKPV udržuje dlouholeté kontakty právě při plnění služebních úkolů - objasňování násilné trestné činnosti a k naplňování kulturních a sportovních zážitků . Všichni měli možnost se účastnit na některém z ročníků mezinárodního setkání a memoriálu por.. Hasíka.

 

     Na zdárném průběhu  XIII. ročníku Mezinárodního setkání Policistů z Evropy  mají zásluhu všichni shora jmenovaní i nejmenovaní partneři - sponzoři, vedení správy, které umožnilo realizačnímu týmu a členům 124. skupiny IPA a SK SKPV o.s. pod vedením kpt. Josefa  FALLI, tento 13. ročník mezinárodního setkání zorganizovat v nových podmínkách.

 

      Právě  uplynulý XIII. ročník se dá hodnotit velice kladně,  program byl splněn ve všech bodech.. Nedošlo k žádnému zranění ani mimořádné události, takže všechny delegace zúčastněných států  spokojeně a bez problémů odjeli do svých zemí.

 

      Ze  strany zejména zahraničních účastníků byl program setkání velice kladně hodnocen a označovali ho,  jako jeden z nejlépe zorganizovaných, kterého se do současné doby mohli  zúčastnit v rámci svých aktivit i v jiných zemích v Evropě, kde probíhají obdobná setkání policistů v Evropě a s porovnáním minulých ročníků v ČR. Byl o znát, že Praha měla velký vliv na jejich hodnocení.

 

     Vysoce a kladně byla hodnocena organizace během setkání ze strany organizačního týmu,  což opět mohlo být posuzováno a porovnáváno zahraničními delegacemi na základě své  účasti na  jiných setkáních, kterých se i Policisté ze správy Středočeského kraje účastní za podpory vedení správy Středočeského kraje / jako např.  Den Policie Slovenské republiky, o Polské setkání policistů, Španělská Olympiáda sborů Policie z Evropy, Maďarské mezinárodní setkání policistů a podobně /. I zde pomohlo plně vedení správy Stčk a zajistilo přepravu delegací, během jejich pobytu v Praze.

 

    Nové kontakty a spolupráce byla  navázána s  policisty z Anglie,  Dánska, Ukrajiny, Ruska a Rumunska, kde se snaží  členové SK SKPV o.s. ze s Stčk prohlubovat již započatou spolupráci. V letošním roce se policisté ze s Stčk mohli zúčastnit Dne Policie Slovenska a připravují se na vycestování do Maďarska a Slovinska, kam jsme pozvaní v letošním roce z jejich strany.

 

    Výbor SK SKPV o.s.  připravuje   v letošním roce v září ještě  Velkou cenu  UNITOP ČR II. ročník rybářských závodů  s účasti zahraničních  delegací ze Slovenska a Maďarska a to  pro všechny okresy s Stčk a kraje ČR. Dále jako správa Stčk  organizuje Policejní mistrovství ČR v kopané a to v termínu od 21. do 24. července 2008 v Praze na Strahově. Minulý ročník se konal v Severních Čechách v Liberci a naši policisté obsadili celkově 7. místo.

 

   I. ročník v  rybaření v roce 2007 vyhrál OŘ Rakovník, před družstvem správy  Západočeského kraje z  Plzně a družstvem ze Slovenska. V jednotlivcích  vyhrál Ryšavý z OŘ Rakovník, 2. místo Hryzák ze správy Západočeského kraje a 3. místo Ignaták z družstva Slovenska z Dunajské Stredy.      

 

    Mezinárodní setkání policistů, které trvá již 13. let  je dobrou vizitkou a příkladnou prací vedení správy P ČR Středočeského kraje, která vytváří pro své policisty ČR co nejlepší zázemí a podmínky v rámci sportovních aktivit, kde se mohou realizovat což se poté odráží při práci policistů v rámci plnění svých služebních povinností.

Tím je současně prohlubována jazyková znalost našich policistů, kteří se dle svých schopností věnují zahraničním delegacím, jako překladatelé a průvodci. Všichni udržují osobní kontakt, který je zaměřen právě na využití  možností spolupráce při objasňování trestné činnosti se zaměřením  na mezinárodní spolupráci a vzájemnou pomoc policejních sborů v Evropě.

 

 

                                                        Zpracoval za výkonný výbor Sportovní  klubu  SKPV   o.s.

                                                                            t a j e m n í k  SK SKPV o.s.

                                                                           a člen 124.ÚS IPA sekce ČR

                                                      Josef    F A L L